ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Az Open Ways Hungary Kft. (a továbbiakban: Szervezet) a működése és a www.openways-delivery.com (a továbbiakban: Honlap) működése során a Szervezet számára személyes adataikat megadó természetes személyek, honlapra látogatók vagy személyes adataikat egyéb módon megadó (a továbbiakban együttesen érintett) adatait kezeli. Az adatok kezelésével összefüggésben a Szervezet ezúton tájékoztatja az érintetteket az általa fenti viszonylatban kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. Az érintett a hozzájárulásával elfogadja a Tájékoztatóban foglaltakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

 

 1. Szervezet, mint adatkezelő megnevezése:

Cégnév: Open Ways Hungary Kft.

Adószám: 23323027-2-11

Cégjegyzékszám: 11-09-018454

Cím: 2534 Tát, Törökvész utca 23.

 

 1. Adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

Adatkezelési gyakorlata során a Szervezet figyelembe veszi a vonatkozó mindenkoron hatályos jogszabályokat. Jelen tájékoztatóban közzétett adatkezelési alapelvek összhangban vannak az alábbi jogszabályokkal:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)
 • Az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27i (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR).

 

 1. Fogalmak

 

  1. „személyes adat”:

Azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

  1.  „az érintett hozzájárulása”:

Az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

  1.  „tiltakozás”:

Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

  1.  „adatkezelő”:

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

  1.  „adatkezelés”:

Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

  1.  „adattovábbítás”:

Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

  1.  „nyilvánosságra hozatal”:

Az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

  1.  „adattörlés”:

Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

  1.  „adatzárolás”:

Az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

3.10 „adatmegsemmisítés”:

Az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

3.11 „adatfeldolgozás”:

Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

3.12 „adatfeldolgozó”:

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

3.13 „harmadik fél”:

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

3.14 „harmadik ország”:

Minden olyan állam, amely nem tagja az Európai Gazdasági Térségnek;

3.15 „Cookie”:

Olyan szövegfájl, amelyet az internetes böngészőprogramon keresztül a felkeresett honlap tárol le a számítógépünkön. Funkciója, hogy kényelmesebbé, személyre szabottabbá tegye a szörfölést, hiszen segítségével eltárolhatjuk különböző személyes adatainkat, jelszavainkat. A cookiek segítségükkel célzott/személyre szabott reklámkampányok is kivitelezhetők.

 

 1. Közvetett alapelvek az adatkezelés során

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. A megadott adatokért, azok helyességéért, teljességért és valódiságáért az érintett a felelős. A tévesen megadott adatokból eredő károkért a Szervezet akkor sem felel, ha az adat téves jellegét felismerhette. Ha az adatokat megadó más személy nevében jár el, az adat megadója felelős azért, hogy a jelen Adatkezelési tájékoztató szerinti feltételekkel megegyező adatvédelmi hozzájáruló nyilatkozattal az érintett személytől rendelkezzék, illetve ennek bizonyítása is őt terheli.

Személyes adat csak a megfelelő előzetes tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető, kivéve, ha annak kezelését törvény írja elő, illetve a felek jogos érdeke.

Az adatkezelésébe kerülő személyes adatokat a Szervezet nyilvánosságra nem hozza, az említett alvállalkozókon kívül harmadik félnek nem adja át, illetve az átadott személyes adatokat az alvállalkozók semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, illetve további harmadik személyeknek átadni.

Személyes adatot az adatkezelő harmadik országban adatkezelést folytató adatkezelő vagy adatfeldolgozást végző adatfeldolgozó részére akkor továbbíthat, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult. Az Európai Gazdasági Térséghez tartozó-államba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és azadatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat.

A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A Szervezet gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi mindazokat a technikai intézkedéseket, illetve kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelmi rendelkezések megvalósulásához szükségesek, összhangban a 2. pontban részletezett jogszabályok rendelkezéseivel.

 

         5. Személyes adatok kezelése

5.1 Jogalapok

A GDPR 6. cikk 1. bekezdés alapján a személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül:

a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;

b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;

c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;

d) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;

e) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;

f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

Ha az adatkezelésre érintettek önkéntes hozzájárulásával (Infotv. 5. § (1) bekezdése és a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése szerint) kerül sor, a hozzájárulás megadása magában foglalja az adatkezelési tájékoztatóban leírtak elfogadását. Az Infotv. 20. § (1) bekezdése alapján, az érintettet tájékoztatni kell az adatkezeléssel kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról. GDPR 7. cikk (3) bekezdése alapján az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt az érintettet erről tájékoztatni kell. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.

 

5.2 Bekért személyes adatok

Kezelt adatok köre, típusa

Önéletrajzok adatai

Adatkezelés célja

Esetleges munkaszerződéshez

Érintettek köre

Állásra jelentkezők

Adatkezelés jogalapja

– GDPR rendelt 6. cikk 1.bek. f pont

Személyes adatok típusa

Elbíráláshoz szükséges személyes, tanulmányi, karrier és egyéb adatok

Adatgazda, adathoz hozzáfér

HR munkatárs

Adatkezelés időtartama

6 hónap

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei

Elbírálást befolyásolhatja

 

Kezelt adatok köre, típusa

Megbízási, vállalkozási szerződések adatai

Adatkezelés célja

Adóügyekhez, pénzügyekhez

Érintettek köre

Partnerek képviselői

Adatkezelés jogalapja

– GDPR rendelt 6. cikk 1.bek. b, c pont

– 2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről

Személyes adatok típusa

Név, cím, elérhetőség

Adatgazda, adathoz hozzáfér

Pénzügyi vezető

Adatkezelés időtartama

legalább 5 évig

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei

Adminisztrációs hibák léphetnek fel

 

Kezelt adatok köre, típusa

Kamera

Adatkezelés célja

Vagyonvédelem

Érintettek köre

Munkavállalók, ügyfelek, vendégek

Adatkezelés jogalapja

– GDPR rendelt 6. cikk 1.bek. f pont

– 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

– 2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól

Személyes adatok típusa

Felvételek

Adatgazda, adathoz hozzáfér

Pénzügyi vezető

Címzettek

Hatósággal

Adatkezelés időtartama

3 nap

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei

Incidensek nem lesznek ellenőrizhetőek

 

Kezelt adatok köre, típusa

Számlán szereplő adatok

Adatkezelés célja

Számlázáshoz, szállításhoz

Érintettek köre

Ügyfelek

Adatkezelés jogalapja

– GDPR rendelt 6. cikk 1.bek. b, c pont

– 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról

Személyes adatok típusa

Számlát kiállító személyes adatai (név, cím, telefonszám, emailcím)

Adatgazda, adathoz hozzáfér

Pénzügyi vezető

Címzettek

Hatósággal

Adatkezelés időtartama

legalább 5 évig

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei

Adminisztrációs hibák léphetnek fel

 

Kezelt adatok köre, típusa

Honlap látogatóinak adatai

Adatkezelés célja

A honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatás működésének ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat

Érintettek köre

honlapra látogatók

Adatkezelés jogalapja

–  GDPR rendelt 6. cikk 1.bek. f pont

– 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről, 13/A. §   (3)

Személyes adatok típusa

dátum, időpont, a felhasználó számítógépének IP címe, a meglátogatott oldal címe, az előzőleg meglátogatott oldal címe, a felhasználó operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok

Adatgazda, adathoz hozzáfér

HR munkatárs

Adatkezelés időtartama

a honlap megtekintésétől számított 30 nap

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei

Érintett tevékenységéről nem lesznek információk

 

Kezelt adatok köre, típusa

Feliratkozók weblapon (pl. állásra jelentkezők)

Adatkezelés célja

kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás

Érintettek köre

honlap feliratkozók kapcsolati űrlapon

Adatkezelés jogalapja

– GDPR rendelt 6. cikk 1.bek. a pont

– az érintett hozzájárulása

Személyes adatok típusa

név, telefonszám

Adatgazda, adathoz hozzáfér

HR munkatárs

Adatkezelés időtartama

állás betöltéséig

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei

Érintett nem lesz elérhető

 

Kezelt adatok köre, típusa

Rögzített hang- és/vagy képmások

Adatkezelés célja

Promóciókhoz, rendezvényeken, eseményeken

Érintettek köre

Munkavállalók, nem munkavállalók

Adatkezelés jogalapja

- GDPR rendelt 6. cikk 1.bek. a pont

-  Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. §

 Személyes adatok típusa

 Érintett hang- és/vagy képmása

 Adatgazda, adathoz hozzáfér

 Pénzügyi vezető

 Adatkezelés időtartama

 Hozzájárulás visszavonásáig vagy megsemmisítésig

 Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei

 Nem készül felvétel

 

 1. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

 

Az adatokat elsődlegesen Szervezet, az adatok kezelésére a Szervezettel            

szerződéses viszonyban álló vállalkozások (Harmadik felek nyilvántartásban és           

Adatkezelői nyilvántartásban rögzítve) illetve a Szervezet belső munkatársai   

jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személy(ek)   

részére nem adják át. Szervezet a meghatározott célok elérése körében  

adatfeldolgozót vehet igénybe. A fentieken túl az Érintettre vonatkozó személyes  

adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben,   

illetve az Érintett hozzájárulása alapján kerülhet sor.

 

 1. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége

 

 A Szervezet fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a                      

 felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a   

 szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a  

 módosított adatkezelési szabályzatot.

 

 1.  A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban

 

Személyes adatai kezeléséről az érintett tájékoztatást kérhet, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve–a jogszabályi kivételektől eltekintve- törlését. Az érintett kérelmére a Szervezet tájékoztatást ad az érintettnek az által a kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat (részletek a GDPR 15. cikkben). Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben a job@openways-delivery.com címre kell eljuttatni, amire 8 munkanapon belül választ kap az érintett.

A GDPR 16. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat helyesbítését kérni. Az érintett erre vonatkozó kérése esetén az Adatkezelő köteles indokolatlan késedelem nélkül helyesbíteni a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

A GDPR 17. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat törlését kérni az alábbiak szerint:

(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) az érintett tiltakozik a közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében vagy az adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett tiltakozik a közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés ellen;

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban (magyar jogban) előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

(2) Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az (1) bekezdés értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket

– ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

(3) Az Érintett törlési jogának korlátozására csak a GDPR-ban írt alábbi kivételek fennállása esetén kerülhet sor, azaz a fenti indokok fennállása esetén a személyes adatok további megőrzése jogszerűnek tekinthető:

a) ha a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságához való jog gyakorlása, vagy ha valamely jogi kötelezettségnek való megfelelés, vagy

ha közérdekből végzett feladat végrehajtása, vagy

ha az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása miatt, vagy

ha népegészségügy területén érintő közérdekből,

ha közérdekű archiválás céljából, vagy

ha tudományos és történelmi kutatás céljából vagy statisztikai célból, vagy

ha jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

A GDPR 18. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat kezelésének korlátozását kérni az alábbiak szerint:

(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) az érintett tiltakozott a közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében vagy az adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

(2) Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak azérintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

(3) Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére az (1) bekezdés alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 

A GDPR 21. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat kezelése ellen tiltakozni az alábbiak szerint:

(1) Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében vagy az adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő kezelése ellen, ideértve az ezen alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

(2) Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

(3) Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

(4) A tiltakozáshoz való jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.

(5) Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

(6) Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

 

A GDPR 20. cikke alapján az érintett jogosult a rá vonatkozó személyes adatok hordozhatóságára az alábbiak szerint:

(1) Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

ha az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása, vagy az Érintettel kötött szerződés teljesítése és az adatkezelés automatizált módon történik.

(2) Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

(3) Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogot. Az adathordozás joga nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

(4) Az adatok hordozhatóságához való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 

Érintett fenti igényeit a Szervezetnél a 10. pontban megadott elérhetőségekre eljuttatott nyilatkozatában jelezheti, ebben az esetben a Szervezet a döntésről írásban értesíti az érintettet. Amennyiben az érintett a döntéssel nem ért egyet, úgy bírósághoz (törvényszék) fordulhat jogainak érvényesítése érdekében, amely esetben a bíróság soron kívül jár el.

Az adatkezelő az igényt a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 25 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az érintett az adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve, ha az adatkezelő a vizsgálatra lefolytatására meghatározott 25 napos határidőt elmulasztja, az érintett– a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

 

         9. Adatkezelő nyilatkozata

Az adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztató tartalmát és kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen tájékoztatóban meghatározott elvárásoknak.

10. Jogorvoslat

Az adatkezeléssel kapcsolatban az érintettnek az alábbi jogai, jogorvoslati lehetőségei állnak fenn:

Az érintett tájékoztatást kérhet a Szervezettől annak elérhetőségein (adatvédelemért felelős személy: _HR munkatárs_, e-mail: job@openways-delivery.com; postacím: 2534 Tát, Törökvész utca 23.,) a személyes adatok kezeléséről; ennek során a Szervezet tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, illetve azesetleges adatfeldolgozásról, vagy az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A Szervezet köteles legkésőbb 25 napon belül írásban megadni a tájékoztatást, amelyet csak törvényben meghatározottok alapján tagadhat meg.

Az érintett jogorvoslati joga bíróság előtt, felügyeleti hatósághoz címzett panasz. Az érintett általa tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t.

Az érintettjogorvoslati igényével, panaszaival a NAIH-hoz fordulhat:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Posta cím: 1374 Budapest, Pf.: 603.

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11

Telefon: +36 (1) 391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu